خسارت ۵ هزار یورویی آدم برفی به قطار آلمان

ساخت آدم برفی در نزدیکی مسیر یک قطار در آلمان، خسارتی ۵ هزار یورویی به همراه داشت.

دسته‌هاyjc