ساختار بازرگانی، متأثر از سیاست‌های ارزی سال ۹۶

نرخ ارز یکی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباط اقتصادی هر کشوری با دنیاست که تغییر آن، باعث تأثیر گسترده‌ بر بخش داخلی و خارجی اقتصاد و قدرت رقابت‌پذیری داخلی و تورم خواهد شد، از هیمن رو تحلیل آینده نرخ ارز در پیش بینی های اقتصادی می‌تواند موثر شود.